"Wij zorgen dat u als starter de juiste informatie krijgt"

- Bert van Ommen
Onze diensten

Administratie

 • Periodiek verwerken van uw administratie
 • Opzet en beoordelen en inrichten van uw financiële administratie
 • Samenstellen van uw jaarrekening
 • Opstellen prognoses en begrotingen
 • Verzorgen van de salarisadministratie

Belastingadvies

Bijna elke ondernemersbeslissing wordt tegenwoordig (mede) bepaald door de fiscale gevolgen daarvan. De fiscale regels veranderen echter snel en zijn vaak  moeilijk te begrijpen voor een leek. Daarom is het van groot belang om een deskundige en ervaren Register Belastingadviseur te betrekken bij uw beslissingen:

 • Een éénmanszaak of BV
 • Eénmans BV of holdingstructuur
 • Welke fiscale structuur is nodig bij een bedrijfsopvolging
 • Kopen of huren
 • Van welke fiscale ondernemersaftrekken kan ik als ondernemer gebruik maken
 • Auto in privé of op naam van de zaak
 • Kan ik een voorziening of reserve opbouwen
 • enzovoort...

Een goede Register Belastingadviseur zoekt naar de beste fiscale oplossing binnen het  kader van het belastingstelsel en rekening houdend met de andere juridische en financiële belangen. Staat u voor een belangrijke keuze, laat u zich dan voorlichten over de mogelijke fiscale gevolgen. Neem daarom contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek waarin u uw situatie kunt voorleggen en vragen aan ons kunt stellen.

De verschillende bedrijfsvormen

Eénmanszaak

Tot ongeveer € 20.000,- commerciële winst betaalt een persoonlijke ondernemer praktisch geen inkomstenbelasting. Dit komt doordat de (startende) ondernemer recht heeft op een scala aan ondernemersaftrekken en faciliteiten.

De belangrijkste zijn:

- de zelfstandigenaftrek,
- de startersaftrek,
- de MKB-winst vrijstelling,
- de (fiscale) oudedagsreserve (FOR),
- de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek,
- willekeurige afschrijvingen,
- aftrek aanloopkosten en
- verliesverrekeningen.

De fiscale winst komt door toepassing van al deze aftrekken en faciliteiten op nihil. Naast bovengenoemde aftrekken kan de (startende) ondernemer gebruik maken van een andere belangrijke regeling in de omzetbelasting: de kleine ondernemers- regeling (KOR). Indien u als ondernemer per saldo aan omzetbelasting minder hoeft te betalen dan  € 1.345,- per jaar, dan betaalt u geen enkele euro aan omzetbelasting.

Eenmanszaak of Besloten Vennootschap (B.V.)

Iedere ondernemer staat voor de vraag welke rechtsvorm of vennootschapsstructuur hij voor zijn onderneming moet kiezen. De ondernemer moet zich afvragen wat wenselijk is voor zijn situatie. Ondernemen is per definitie risico nemen. Laat de keuze van een rechtsvorm derhalve uitsluitend bepalen door de risico's die u loopt en/of kunt lopen bij de uitoefening van uw bedrijf. Pas daarna, bij geen of gelijke risico's, speelt het fiscale motief een rol. Immers, als u persoonlijk aansprakelijk bent gesteld en u verliest uw gehele privé vermogen, dan is voorkoming daarvan belangrijker dan het fiscale voordeel dat u eventueel zou kunnen behalen door te kiezen voor een een manszaak als rechtsvorm. De keuze van de rechtsvorm heeft belangrijke gevolgen.

Gevolgen die betrekking hebben op:

- bescherming privé-vermogen
- belastingtarieven en -faciliteiten
- continuïteit
- oprichtingskosten
- publicatieverplichtingen

Er wordt veel gesproken over de vraag waar het fiscale omslagpunt ligt voor de keuze B.V. of eenmanszaak. Er worden uiteenlopende bedragen genoemd: € 100.000,-€ 150.000,- en zelfs € 200.000,-.  Zeer waarschijnlijk hebben ze allemaal gelijk. Dit hangt namelijk geheel af van de persoonlijke situatie en van de plannen van de ondernemer. Op basis van rekenmodellen kunnen we per individuele situatie bekijken waar het omslagpunt ligt.

Besloten Vennootschap (B.V.)

Het Nederlands recht maakt het mogelijk dat alle aandelen van een B.V. (Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) in handen zijn van één natuurlijk persoon (of rechtspersoon).

Procedure oprichting B.V.:

- invullen formulier personalia oprichter(s)
- opstellen concept akte door notaris
- contact opnemen met bank voor het openen van een bankrekening op naam van de B.V. in oprichting
- storten van het benodigde kapitaal op deze bankrekening
- afspraak notaris voor het passeren van de oprichtingsakte


Holdingstructuren

Wie overweegt voor zijn onderneming een B.V. op te richten doet er goed aan direct een (eenvoudige) holdingstructuur te overwegen. De jaarlijkse extra kosten zijn beperkt en de juridische en fiscale voordelen groot. Een holdingstructuur bestaat uit een vennootschap (de holdingmaatschappij) die aandelen houdt in een andere vennootschap (de werkmaatschappij). De ondernemingsactiviteiten worden in de werkmaatschappij uitgeoefend. In de werkmaatschappij wordt ook het daadwerkelijk ondernemingsrisico gelopen. Belangrijke activa voor de onderneming die de ondernemer wenst af te scheiden van het risicovolle ondernemingsvermogen in de werkmaatschappij kunnen worden ondergebracht in de holdingmaatschappij.
Men kan dan denken, intellectuele eigendomsrechten, vergunningen, overtollige winstreserves en onroerend goed. Ten aanzien van het onroerend goed ziet men ook vaak dat dit in een separate vennootschap (onroerendgoed-maatschappij) wordt ondergebracht. Indien een werkmaatschappij in een verlieslijdende situatie geraakt of zelfs failliet gaat, blijven de activa die in de holding zijn ondergebracht buiten schot. Schuldeisers of curatoren van de werkmaatschappij kunnen zich in beginsel niet verhalen op het vermogen van de holding.

Een holding wordt ook vaak gebruikt als management-vennootschap. (Management BV) De directeur hoeft zichzelf niet meer bij elke werkmaatschappij (parttime) op de loonlijst te zetten, maar kan een salaris genieten vanuit de holding door het factureren van management-fees aan de verschillende werkmaatschappijen.


Deelnemingsvrijstelling

De deelnemingsvrijstelling houdt in dat een houdstermaatschappij (holding) onbelast winstuitkeringen (dividend) uit al haar onderliggende dochtermaatschappijen kan ontvangen. Er is dus geen vennootschapsbelasting verschuldigd is. Tevens geldt dit voor dividenden of koerswinsten bij verkoop van de aandelen van een dochtermaatschappij.

Bij de verkoop van de aandelen van een onderneming is in de regel sprake van  "een aanmerkelijk-belang" transactie. De ondernemer die zijn onderneming in de vorm van een BV drijft zal zich bij verkoop van de onderneming geconfronteerd  zien met het feit dat de verkoopwinst belast wordt met 25% in box 2  als inkomen uit aanmerkelijk belang.

De ondernemer die zijn bedrijf in de vorm van een eenmanszaak voert kan over de verkoopwinst zelfs belast worden met maximaal 52% inkomstenbelasting in box 1. De ondernemer die zijn onderneming in een holdingstructuur heeft ondergebracht, ontvangt de verkoopwinst echter onbelast in zijn holding op grond van de deelnemingsvrijstelling. De volledige opbrengst kan worden geherinvesteerd. De latente aanmerkelijk belangheffing van 25% kan desgewenst jaren vooruit worden geschoven.

Voorwaarde voor het kunnen profiteren van de deelnemingsvrijstelling is dat de holding minimaal 5% van het nominaal gestorte aandelenkapitaal in de dochter bezit.

Diensten voor particulieren

Voor particulieren verrichten wij de volgende diensten op het gebied van:
 • Aangifte inkomstenbelasting, ook voor grensoverschrijdende arbeid
 • Regeling privé-gebruik auto van de werkgever
 • Belastingzaken bij verkoop van uw woning, de bijleenregeling
 • Winst uit vermogen en aanmerkelijk belang
 • Spaargelden in binnen- en buitenland
 • Giften, erven en schenken
 • Adviseur in contacten met belastingdienst, overheden of bank

Overige advisering

Onze overige advisering bestaat uit:
 • Financieringsaanvragen, ondernemingsplannen
 • Bedrijfsadviezen
 • Optimale (fiscale) rechtsvorm
 • Bedrijfsopvolging
 • Begeleiden van startende ondernemingen (ook ZZP)

Adres

Kwakman & van Ommen

Het Eeftink 11-01
7541 WH Enschede
T 053 4770545